gototopgototop


fresh menu right
HPD Tomislav Cernik

Statut HPD-a "Tomislav" PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
21. listopada 2012.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama NN 88/2001 skupština HPD "Tomislav" Cernik održana dana 23.02. 2002. donijela je

STATUT
HRVATSKOG PJEVAČKOG DRUŠTVA "TOMISLAV" CERNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada udruga, članstvu i članarini, pravima, obavezama i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustroju udruge, tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu dobiti, načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja.

Članak 2.
Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik u daljnjem tekstu Udruga, je kulturno umjetnička Udruga koja se bavi unapređenjem pjevačkog, tamburaškog, glazbenog i drugog kulturnog amaterizma.
Udruga razvija glazbenu kulturu u najširim redovima mještana, a posebno u redovima mladeži. Radi se o razvijanju kulturne aktivnosti i podizanju kvalitete članova, na razvijanju kulturnog morala i na čuvanju kulturne glazbene baštine u redovima svojih članova.
Svojim aktivnim radom Udruga neposredno pridonosi jačanju kulture naše demokratske zajednice. Udruga može zajedno s drugim Udrugama u županiji osnovati zajednicu Udruga na području županije.

Članak 3.
Udruga je član Hrvatskog sabora kulture i preko svog predstavnika sudjeluje u njegovu radu i odlučivanju. U cilju utvrđivanja opće politike razvoja i unapređenja kulturnog amaterizma Udruga može biti član i drugih zajednica kojima je zajedničko bavljenje kulturnim amaterizmom.

II. NAZIV I SJEDIŠTE, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 4.
- Udruzi je ime "Tomislav"
- Udruga ima naziv: Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav"
- Skraćeni naziv glasi HPD "Tomislav"
- Sjedište Udruge je: Cernik, Ulica Sv. Roka 1.
- Udruga djeluje na području općine Cernik, ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri Županijskom uredu za opću upravu Županije Brodsko-posavske.
- Udruga u svom sastavu ima slijedeće sekcije:

 • mješoviti pjevački zbor
 • tamburaški orkestar
 • pripremni zbor
 • pripremni orkestar sa mogućnošču osnivanja i drugih kulturno-umjetničkih sekcija
 • sekcije nemaju svojstvo pravne osobe i ne mogu sudjelovati u izravnom prometu

- Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik

Članak 5.
Udruga ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 33 mm. U sredini pečata je lira i ime Udruge "Tomislav",  a na rubu Hrvatsko pjevačko društvo Cernik.  Udruga ima svoj štambilj provedbenog oblika, veličine 60 x 30 mm sa punim nazivom, imenom i sjedištem Udruge.
Udruga ima svoj znak
Znak je u obliku štita. Središnje mjesto u znaku zauzima stilizirana lira na čijoj su donjoj strani obje vitice lovora. Na gornjem lučnom dijelu pisano je HPD, a ispod toga "Tomislav". Ispod lire na donjem dijelu znaka piše Cernik, a ispod toga godina osnutka 1905.
Udruga ima i svoju zastavu.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 6.
Cilj udruge je promicanje kulturnog amaterizma te očuvanja baštine Hrvatskog puka raznolikim djelatnostima. Okuplja građane, a naročito mladež koji imaju izražene sklonosti da se bave sviranjem i pjevanjem, plesom i drugim aktivnostima u cilju humanističkog odgoja u demokratskom društvu.
Razvija pjevačke i tamburaške umjetničke vrednote u cilju sačuvanja glazbene kulturne baštine naroda i Republike Hrvatske, kao i istinske ljubavi, te umjetničko stvaranje na području glazbene kulture.
Podržava napore u organizaciji stručnog uzdizanja i usavršavanja voditelja pjevačkog zbora i tamburaškog orkestra i drugih stručnih osoba za uspješniji i kvalitetniji rad Udruge. U svojoj djelatnosti društvo je kulturno amaterska udruga.
Svoje programe rada i svoj rad, Udruga nudi i usklađuje s programima Udruga Slavonije i Baranje, te sa Udrugama i zajednicama Udruga RH. Uključuje se u programe Hrvatskog sabora kulture, zajednica tamburaških Udruga u Osijeku. Svojim djelovanjem Udruga ostvaruje postavljene ciljeve.

IV. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA I OBVEZE TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 7.
Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno. Član Udruge može biti svaki slobodan građanin Republike Hrvatske, bez obzira na narodnost, vjeroispovijest, spol, jezik obrazovanje ili društveni položaj u koliko prihvaća Statut Udruge. Svaki član Udruge može biti i strani državljanin ukoliko je nastanjen na području djelovanja Udruge, ako je izrazio želju da radi u Udruzi, drži se Statuta Udruge i ispunjava sve dužnosti kao i ostali članovi Udruge.

Članak 8.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor udruge po primitku molbe za prijem kandidata.
Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

Članak 9.
Prava i obveze članova su:
- da biraju i budu birani u tijela udruge
- da budu izvješteni o radu udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i općih akata Udruge
- da redovito plaćaju članarinu
- da čuvaju i podižu ugled Udruge

Članak 10.
Članstvo u Udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva
- smrću

Članak 11.
Isključenje iz Udruge može uslijediti ukoliko član ne izvršava svoje obveze, ne ispunjava obveze iz ovog Statuta, svojim djelovanjem narušava ugled Udruge i pojedinca. Neargumentiranim izjavama narušava ugled društva i čelništoa. Odluku oisključenju donosi Upravni odbor, a na prijedlog Stegovnog odbora. Isključenjem Član ima pravo žalbe Skupštini Udruge u roku 15 dana od dana primitka rješenja.
Odluka Skupštine je konačna.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 12.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Predsjednik Udruge
3. Upravni odbor Udruge
4. Nadzorni odbor
5. Stegovni odbor

Članak 13.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je sve fizičke osobe i članovi Udruge. Redovna Skupština Udruge osniva se najmanje jednom godišnje. Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s tim da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana pismenog zahtjeva sazvati će je predlagatelj na izvanrednoj Skupštini.

Članak 14.
Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavom pismenih poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Članak 15.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna većina članova Skupštine. Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj odgađa početak sjednice za jedan sat, tada Skupština može donositi pravovaljanje Odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.
Pravovaljanje Odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većine nazočnih članova Skupštine.

Članak 16.
Skupština Udruge:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune
- donosi opće akte (pravilnik o kućnom redu, pravilnik o korištenju društvene imovine, pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti, pravilnik o dodjeli priznanja aktivnim članovima)
- bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge Nadzornog odbora i Stegovnog odbora
- donosi financijski plan i usvaja završni račun
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge
- odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih
- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju
- odlučuje o prestanku rada Udruge
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu sastavljena u nadležnosti drugog tijela.
- članovi Upravnog i Nadzornog odbora moraju biti punoljetne osobe

Članak 17.
Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.
Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 18.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i upravlja radom između obje zajednice Skupštine. Upravni odbor ima 13 članova koje ima i Skupština na vrijeme od 4 godine.

Članak 19.
Upravni odbor Udruge:
- utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa
- podnosi Supštini godišnji izvještaj o radu
- predlaže visinu članarine
- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva
- daje prijedlog o počasnom članu
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta udruge
- brine o informiranju članstva i javnosti
- odlučuje o korištenju sredstava Udruge
- vodi knjigu imovine
- stanje imovine utvrđuje svake godine sa 31. prosincom u skladus Zakonom
- bira dopredsjednika, tajnika i blagajnika društva
- bira voditelje sekcija i sklapa s njima Ugovor i visinu nagrade zastručni rad
- bira umjetnički odbor, te komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge
- vodi evidencije članova Udruge
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.  Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljanje odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 20.
Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik udruge:
- saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine
- u slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik

Članak 21.
Za tajnika Udruge može biti imenovana osoba koja ima potrebno iskustvo u radu Udruge.
Mandat tajnika traje 4 godine nakon čega podliježe ponovnom izboru, po istom postupku.
Tajnik vodi administraciju i obavlja sve upravne poslove Udruge, vodi zapisnike na sjednicama Upravnog odbora, potpisuje uz predsjedavajućeg sve spise u upravnim poslovima Udruge, te sastavlja godišnje izvještaje o djelovanju Udruge.

Članak 22.
Blagajnik vodi sve blagajničke poslove Udruge, uplate i isplate uz supotpis predsjednika, potpisuje uz predsjednika svu financijsku dokumentaciju, sastavlja proračun prihoda i rashoda Udruge, kao i blagajnički izvještaj o stanju društvene imovine.
Mandat blagajnika traje 4 godine nakon čega može biti ponovno izabran.

Članak 23.
Arhivar vodi brigu o društvenom arhivu i o ostaloj pokretnoj i nepokretnoj imovini. Sastavlja popise arhive (note i rukopise) i ostale imovine.
Mandat arhivara traje 4 godine nakon čega može biti ponovno izabran.

Članak 24.
Nadzorni Odbor broji 3 člana.
Mandat članova odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno birani. Odbor iz svojih redova bira predsjednika na 4 godine.
Nadzorni odbor obavlja slijedeće:
- vrši godišnju inventuru imovine Udruge
- vrši pregled financijskog poslovanjapodnosi izvještaj o svom pregledu Skupštini
- ukazuje na nedostatke i propuste u radu Udruge, te provedbe Statuta

Članak 25.
Umjetnički odbor se sastoji od 5 članova. Mandat članova traje 4 godine. Član i predsjednik toga odbora je zborovođa pjevačkog zbora.
Zadatak umjetničkog odbora je:
- određivanje umjetničkog pravca djelovanja Udruge
- sastav programa
- nadzor nad izvođenjem istog
Odbor donosi odluke većinom glasova. Odbor podnosi izvještaj i prijedloge Upravnom odboru Udruge.

Članak 26.
Stegovni odbor se sastoji od 3 Člana. Članovi Stegovnog odbora između sebe biraju predsjednika.
Mandat članova i predsjednika traje 4 godine. Sregovni odbor provodi postupak i donosi odluke u vezi povrede Statuta i odnosa među članovima Udruge. Postupak se provodi na osnovu Pravilnika o radu Stegovnog odbora kojeg donosi Skupština.

VI. JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Članak 27.
Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, oglasnih ploča u prostorijama Udruge i putem sjednica tijela Udruge.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tijela i Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.
Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl. ) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA

Članak 28.
Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:
- članarine
- donacija i dotacija, sponzorstva
- sredstava dobivenih od općine, grada i drugih institucija i pojedinacakoji podupiru djelovanje Udruge
- sredstava ostvarenih organiziranjem programa, seminara i predavanja, te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu.
- ostalih prihoda sukladno Zakonu

Članak 29.
Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima kojima se uređuje vođenje računovodstva neprofitnih organizacija

Članak 30.
Udruga će eventualno ostvarenu dobit koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje svoje djelatnosti.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koje je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge i Upravni odbor.

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 31.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 32.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština udruge.

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 33.
Članovi Udruge za izvanredno zalaganje u radu, za savjesno ispunjavanje zadataka i za postignute uspjehe u radu, mogu biti pohvaljeni, nagrađeni i odlikovani na osnovu pravilnika Udruge koji donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
Udruga prestaje s radom Odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge imovina se nakon podmirenja vjerovnika i troškova sudskih postupaka predaje na pohranu Poglavarstva općine Cernik koji će je čuvati do obnove ili ustrojstva novog društva.

Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri Županijskom uredu za opću upravu ili Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

 

Zbirka plakata

 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata
 • Zbirka plakata

Pregled članaka

Monografija

Povodom 100. godina Društva
Facebook grupa HPD "Tomislav"Copyright © Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik